Dịch vụ Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo

Dich-vu-kiem-toan-dam-bao Dịch vụ Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo
“Các cuộc kiểm toán được thực hiện tốt giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp ngoài phạm vi báo cáo tài chính chính thức”

Các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính độc lập giúp tăng cường độ tin cậy của các thông tin mà các công ty cung cấp cho các nhà đầu tư, các chủ nợ và các bên có lợi ích liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Trên thị trường, các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính đáng tin cậy sẽ củng cố lòng tin của nhà đầu tư. Trong nội bộ các tổ chức, các cuộc kiểm toán này làm tăng thêm sự hiểu biết của hội đồng quản trị và ban giám đốc về doanh nghiệp và các rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt.

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ kiểm toán và dịch vụ đảm bảo bao gồm:

  • Kiểm toán Báo cáo tài chính thường niên;
  • Kiểm toán Báo cáo tài chính vì mục đích thuế;
  • Kiểm toán Báo cáo tài chính nhằm chứng minh năng lực tài chính trong các dự án đầu tư;
  • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;
  • Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước;
  • Kiểm tra soát xét Báo cáo tài chính;
  • Kiểm toán xác nhận nguồn vốn;
  • Kiểm toán tuân thủ: Đưa ra đảm bảo về tình hình tuân thủ của doanh nghiệp đối với luật pháp hay các nghĩa vụ hợp đồng;
  • Kiểm toán thông tin tài chính tương lai: Phạm vi kiểm toán bao gồm các hậu quả tiềm tàng của các sự kiện và hoạt động có thể xảy ra trong tương lai;
  • Báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ: Bao gồm các hợp đồng đảm bảo hợp lý hoặc đảm bảo có giới hạn nhằm đưa ra kết luận độc lập về hệ thống kiểm soát nội bộ theo yêu cầu của khách hàng.