Dịch vụ Tư vấn kế toán

Dich-vu-tu-van-ke-toan Dịch vụ Tư vấn kế toán

Tất cả các tổ chức thường gặp phải các vấn đề khó khăn về báo cáo tài chính và kế toán, đồng thời, môi trường kinh tế hiện nay đang xuất hiện ngày càng nhiều thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt.

Các tổ chức thường lãng phí nhiều thời gian và nguồn lực khi cố gắng tự giải quyết các vấn đề này. Các nhà tư vấn chuyên nghiệp có thể loại bỏ hầu hết tình trạng thiếu chắc chắn và nhầm lẫn xung quanh việc áp dụng các chuẩn mực kế toán và các thông lệ báo cáo, và giúp khách hàng đạt được những kết quả kinh doanh mong muốn.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cụ thể sau:

  • Ghi chép và giữ sổ kế toán cho doanh nghiệp;
  • Tư vấn lựa chọn hình thức sổ và tổ chức bộ máy kế toán;
  • Tư vấn xử lý các vướng mắc trong nghiệp vụ kế toán;
  • Tuyển chọn nhân viên kế toán và Kế toán trưởng;
  • Tư vấn xây dựng hệ thống kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý;
  • Rà soát, phân tích, cải tổ, hợp lý hoá bộ máy kế toán – tài chính đã có sẵn;
  • Tư vấn và cung cấp phần mềm kế toán phù hợp;
  • Tư vấn giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các qui định về việc lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, mở và ghi sổ kế toán, việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, soát xét, điều chỉnh số liệu kế toán và khoá sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư … theo qui định;
  • Lập báo cáo chuyển đổi sang ngoại tệ;
  • Lập báo cáo chuyển đổi sang chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS.