Hướng dẫn tỷ giá tính thuế nhà thầu nước ngoài

By November 25, 2017Tin tức

Công văn số 2935/TCT-CS ngày 03/7/2017 hướng dẫn xác định tỷ giá tính thuế nhà thầu nước ngoài (NTNN) như sau:

Trước ngày 01/01/2015: NTNN nhận được doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán để xác định doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN.

index Hướng dẫn tỷ giá tính thuế nhà thầu nước ngoài

Từ ngày 01/01/2015 cho đến nay:

–          Trường hợp NTNN có tài khoản mở tại NHTM tại Việt Nam: NTNN nhận được doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của NHTM nơi NTNN mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.

–          Trường hợp NTNN không có tài khoản mở tại NHTM tại Việt Nam:

+        Từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 04/01/2016: Quy đổi doanh thu bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.

+        Từ ngày 04/01/2016 đến nay: Quy đổi doanh thu bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố theo Quyết định số 2730/QĐ-NHNN ngày 31/12/2015 tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.

Leave a Reply