Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng

(Nguồn: VACPA)

Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.