LUẬT ĐẦU TƯ

  1. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
  2. Nghị định số 35/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

LUẬT DOANH NGHIỆP

  1. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Bản tin luật tháng 04/2021