LUẬT DOANH NGHIỆP

Nghị định 47/2021/NĐ-CP (“Nghị định 47/2021”) quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp.

QUẢN LÝ THUẾ

Thông tư 19/2021/TT-BTC (“Thông tư 19/2021”) hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP (“Nghị định 50/2021”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Bản tin luật tháng 05/2021