LUẬT ĐẦU TƯ

Nghị định 54/2021/NĐ-CP (“Nghị định 54/2021”) quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thông tư 32/2021/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Bản tin luật tháng 06/2021