HẢI QUAN

  1. Phiếu theo dõi trừ lùi linh kiện nhập khẩu không được phép khai bổ sung sau thông quan.
  2. Máy móc thiết bị nhập khẩu miễn thuế đã sử dụng hết khấu hao vẫn phải làm thủ tục Hải quan và kê khai nộp thuế khi thanh lý.
  3. Hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng gia công đã xuất khẩu phải tái nhập nhưng lưu lại Việt Nam quá hạn tái xuất.
  4. Cấm nhập khẩu bao bì in sẵn xuất xứ nước ngoài.
  5. C/O đa xuất xứ không được chấp nhận.
  6. Hướng dẫn về thủ tục Hải quan và chính sách thuế với trường hợp nhà thầu nhập khẩu nguyên liệu vật tư để xây dựng văn phòng, nhà xưởng cho DNCX.

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  1. Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tập trung của Chi nhánh.
  2. Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
  3. Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  1. Kê khai thuế giá trị gia tăng của chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Bản tin thuế tháng 03/2021