A. TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI VIỆT NAM 6 THÁNG NĂM 2021

I. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước

II. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

III. Công nghiệp

IV. Dịch vụ

V. Tình hình đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 và so sánh cùng kỳ

VI. Hoạt động đầu tư

VII. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021

VIII. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

IX. Xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2021

X. Vận tải hành khách 6 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ 6 tháng năm 2020

XI. Vận tải hàng hóa 6 tháng đầu năm 2021 so với cùng 6 tháng năm 2020

XII. Khách Quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021

XIII. Lao động và việc làm 6 tháng đầu năm 2021

B. ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP

C. CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

D. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ KINH DOANH TRONG BÌNH THƯỜNG MỚI

E. GIỚI THIỆU

Bình thường mới sau Covid-19