MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1.    Mã số doanh nghiệp là mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội

2.    Bổ sung 2 trường hợp uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

3.    Doanh nghiệp có quyền khởi kiện về quyết định đặt tên doanh nghiệp

4.    Hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

5.    7 tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

6.    Ba trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

7.    Quy định mới về hộ kinh doanh

Cập nhật pháp luật tháng 02/2021