Dịch vụ Kế toán

Hỗ trợ của chúng tôi

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ đóng vai trò như là bộ phận kế toán của khách hàng để giúp phân loại chứng từ và hạch toán các giao dịch kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời, và tuân thủ các quy định kế toán của Việt Nam, cũng như giúp lập các báo cáo cho mục đích luật định và quản trị nội bộ chính xác và kịp thời.

Theo đó, các công việc của chúng tôi sẽ có thể bao gồm như sau: 

 • Thiết lập hệ thống thông tin kế toán để đáp ứng tốt các yêu cầu cụ thể về báo cáo và truy xuất thông tin của khách hàng. Ví dụ: thiết lập thông tin cơ bản cho phần mềm kế toán, thiết lập hệ thống tài khoản kế toán và sổ kế toán chi tiết, thiết lập mẫu báo cáo theo yêu cầu của khách hàng, đăng ký hệ thống kế toán và năm tài chính, thiết lập hệ thống lữu trữ chứng từ kế toán, xây dựng các quy trình và thủ tục kế toán và tài chính liên quan…
 • Cung cấp các hướng dẫn cần thiết cho các bộ phận liên quan của khách hàng trong việc tập hợp, phân loại, và gửi cho chúng tôi đầy đủ các bộ chứng từ hợp lý và hợp lệ cho mục đích kế toán và thuế.
 • Phân tích các bộ chứng từ nhận được từ khách hàng và hạch toán phù hợp lên phần mềm kế toán theo đúng các chuẩn mực và quy định kế toán. Khi nhận thấy các vấn đề trọng yếu liên quan đến chứng từ kế toán, chúng tôi sẽ kịp thời thông tin và trao đổi với khách hàng, sau đó đề xuất các lựa chọn cho khách hàng xem xét và phê duyệt trước khi chính thức hạch toán.
 • Hướng dẫn khách hàng thực hiện các lệnh thanh toán cho các nhà cung cấp, hoặc thực hiện các thủ tục để thu hồi các khoản phải thu khó đòi.
 • Cuối mỗi tháng, thực hiện các phân bổ và ước tính kế toán (liên quan đến doanh thu, chi phí), xác định các khoản dự phòng, tính toán giá thành hàng tồn kho (nếu có), xác định giá vốn hàng bán.
 • Hỗ trợ xuất hóa đơn cho khách hàng.
 • Vào đầu mỗi tháng, chúng tôi lập và gửi các báo cáo của tháng trước cho khách hàng theo các yêu cầu cụ thể đã thống nhất với nhau, và giải trình chi tiết cho từng khoản mục trên báo cáo khi được yêu cầu. Chúng tôi cũng gửi các báo cáo liên quan cho bộ phận kê khai thuế hàng tháng. Ngoài ra, nếu được yêu cầu, chúng tôi cũng hỗ trợ lập các báo cáo thống kê, báo cáo lao động và báo cáo đầu tư để nộp cho cơ quan quản lý có liên quan.
 • Cuối năm tài chính, chúng tôi: (1) lập các báo cáo tài chính theo luật định và báo cáo nội bộ để gửi khách hàng xem xét và phê duyệt chính thức; (2) nếu được ủy quyền của khách hàng, cung cấp báo cáo theo luật định cho kiểm toán độc lập và/hoặc nộp cho các cơ quan quản lý (Ví dụ: cơ quan Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước,…); (3) cung cấp các báo cáo liên quan cho bộ phận kê khai thuế; (4) cung cấp các báo cáo cho cơ quan cơ quan quản lý có liên quan khi được yêu cầu.
 • Hỗ trợ khách hàng cung cấp số liệu, chứng từ và giải trình cho kiểm toán độc lập, cơ quan quản lý hay cơ quan thuế các vấn đề liên quan đến số liệu và báo cáo kế toán.

Những lợi ích mang lại cho khách hàng

 • Có thể giúp khách hàng đáp ứng được yêu cầu nhân lực tạm thời.
 • Có thể giúp khách hàng tiết kiệm được công sức và thời gian.
 • Có thể tránh tình trạng dư thừa lao động.
 • Có thể giúp khách hàng yên tâm hơn về chất lượng công việc.
 • Có thể giúp khách hàng yên tâm hơn về vấn đề bảo mật thông tin.

Kết nối cùng chúng tôi

Dịch vụ khác

Kiểm toán

Kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính

Tư vấn hoạt động doanh nghiệp

Doanh nghiệp phát triển cần các hệ thống và quy trình tiên tiến để cải thiện hiệu suất, bảo tồn giá trị, duy trì thành quả cũng như phát triển bền vững

Chuyển giá

Các chuyên gia chuyên về xác định giá thị trường của chúng tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về xác định giá thị trường một cách nhất quán và cụ thể

Giải pháp công nghệ thông tin

CAF Việt Nam thể hiện quyết tâm hỗ trợ Quý khách hàng khai phá tiềm năng phát triển thông qua định hướng công nghệ kỹ thuật số mạnh mẽ hơn với các dịch vụ